• Tư vấn luật đất đai: Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
  Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm:
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/

  a) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

  c) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

  d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

  Mẫu đơn xin tự nguyện trả lại đất
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  ———–———–

  ………., ngày … tháng … năm …

  ĐƠN TRẢ LẠI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Luật đất đai năm 2013

  Kính gửi: – UBND quận/huyện ……

  Tôi là : …… Sinh ngày: …./…./………

  Chứng minh nhân dân số: ………. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: …………

  Hộ khẩu thường trú: ……….

  Chỗ ở hiện tại:……

  Số điện thoại: ………… Email: …………

  Theo quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm …… quyết định cho thuê đất …….., tôi đang sử dụng phần diện tích đất thuê như sau:

  Địa điểm khu đất thuê của nhà nước: ………

  Diện tích: …….. m2.

  Trong đó có …….m2 là đất ……….. và ……m2 là đất………

  Mục đích sử dụng: ………

  Thời hạn sử dụng : Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…

  Số tiền thuê đất: ………

  Hình thức trả tiền thuê đất: ………

  Nay, do …….. tôi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất trong khoảng thời gian ……. trước khi hết thời hạn cho thuê. Cho nên, tôi làm đơn này, xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để có phương án sử dụng hợp lý đất đai.

  Căn cứ Điều 65 Luật đất đai năm 2013 có quy định:

  “Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  1.Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

  c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

  …”

  Do đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét tiến hành thu hồi đất thuê và thanh toán lại số tiền thuê đất trong thời gian chưa sử dụng mà tôi đã đóng.

  Kính mong quý cơ quan xem xét và nhanh chóng giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

  Rất mong nhận được sự hợp tác!

  Trân trọng./.

  Luật online 24/7 posted an update 4 months, 4 weeks ago

  Tư vấn luật đất đai: Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
  Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm:
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/

  a) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

  c) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

  d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

  Mẫu đơn xin tự nguyện trả lại đất
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  ———–———–

  ………., ngày … tháng … năm …

  ĐƠN TRẢ LẠI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Luật đất đai năm 2013

  Kính gửi: – UBND quận/huyện ……

  Tôi là : …… Sinh ngày: …./…./………

  Chứng minh nhân dân số: ………. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: …………

  Hộ khẩu thường trú: ……….

  Chỗ ở hiện tại:……

  Số điện thoại: ………… Email: …………

  Theo quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm …… quyết định cho thuê đất …….., tôi đang sử dụng phần diện tích đất thuê như sau:

  Địa điểm khu đất thuê của nhà nước: ………

  Diện tích: …….. m2.

  Trong đó có …….m2 là đất ……….. và ……m2 là đất………

  Mục đích sử dụng: ………

  Thời hạn sử dụng : Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…

  Số tiền thuê đất: ………

  Hình thức trả tiền thuê đất: ………

  Nay, do …….. tôi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất trong khoảng thời gian ……. trước khi hết thời hạn cho thuê. Cho nên, tôi làm đơn này, xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để có phương án sử dụng hợp lý đất đai.

  Căn cứ Điều 65 Luật đất đai năm 2013 có quy định:

  “Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  1.Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

  c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

  …”

  Do đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét tiến hành thu hồi đất thuê và thanh toán lại số tiền thuê đất trong thời gian chưa sử dụng mà tôi đã đóng.

  Kính mong quý cơ quan xem xét và nhanh chóng giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

  Rất mong nhận được sự hợp tác!

  Trân trọng./.