• Tư Vấn Luật Đất Đai Đền Bù Giải Tỏa & Bồi Thường đất đai
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Tư vấn về trình tự, thủ tục khi nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về những trường hợp được phép thu hồi đất;
  Tư vấn về những nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về các điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi, chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về giá đền bù đất khi bồi thường thu hồi đất;
  Tư vấn về mức giá đền bù khi giải phóng mặt bằng;
  Tư vấn những quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn những quy định về hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, hay các cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp;
  Tư vấn về điều kiện và thủ tục nhận suất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc khiếu nại quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền;
  Tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái pháp luật.

  Luật online 24/7 posted an update 5 months ago

  Tư Vấn Luật Đất Đai Đền Bù Giải Tỏa & Bồi Thường đất đai
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Tư vấn về trình tự, thủ tục khi nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về những trường hợp được phép thu hồi đất;
  Tư vấn về những nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về các điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi, chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về giá đền bù đất khi bồi thường thu hồi đất;
  Tư vấn về mức giá đền bù khi giải phóng mặt bằng;
  Tư vấn những quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn những quy định về hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, hay các cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp;
  Tư vấn về điều kiện và thủ tục nhận suất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
  Tư vấn về việc khiếu nại quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền;
  Tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái pháp luật.